Makhmutov V.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Variations of cosmic rays in the period 2016-2019 according to observations of the ENU experimental complex
  • Aidar M.
  • Tulekov Y.
  • Makhmutov V.
  • Yerkhov V.
  • Philippov M.
  • morzabaev@mail.ru
  • yerzhan_ta@mail.ru
  • makhmutv@sci.lebedev.ru
  • vy@ixi.ru
  • mfilippov@frtk.ru